Products
Bán phần mềm WEX Trade (Phần mềm hỗ trợ trên sàn wex.nz) Nhiều tính năng hỗ trợ hấp dẫn
Date modified: 30/06/2017
Manufacturer: https://wex.nz
Promotion:
Price:
0 VND
Unit name: Bản
Total amount of service: 1,000

Đặt lệnh nhanh

Link: Download WEX BOT 2.0 for Mac OS 

WEX BOT Phần mềm hỗ trợ trade trên sàn WEX.NZ  bằng API.

Lưu ý khi nạp Kích hoạt bằng wex code thì bạn nên để username là : sanomido

hoặc để trống 

Help: Open System Preferences -> Open Security & Privacy - > Click Open anyway

Link youtube demo: https://www.youtube.com/watch?v=cwFK1rF2Esc&t=1s

WEX BOT: 100% guaranteed transaction.

You: Activate by loading WEX Code. username: sanomido

Support: WEX.nz, Mac OS minimum 10.9.4 

Overview:

WEX BOT: Giao dịch bảo đảm 100%.

Bạn: Kích hoạt bằng cách nạp WEX Code. username: sanomido

Sàn hỗ trợWEX.nz , hệ điều hành Mac OS hỗ trợ phiên bản từ 10.9.4 trở lên.

Cart (0)
Copyright © 2017 by SANOMIDO. Version 8.5.6 contact: admin@sanomido.com